OKY4F31

Website Virtual Event & Virtual Tour 360

Website | Virtual Tour & Virtual Event 360

ให้บริการจัดเว็ปไซต์เพื่อธุรกิจ องค์กร และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมถึงพัฒนาระบบ Website เพื่อ E-Commerce และ ธุรกิจ SME และเรายังพัฒนา Website กิจกรรมในรูปแบบเกม Interactive, 3D Simulator, Virtual 360 อีกกด้วย

 • ให้บริการออกแบบ Interface การจัดวาง UX/UI 
 • บริการถ่ายทำภาพพาโนรามา 
 • บริการพัฒนาระบบโปรแกรมและเว็ปไซต์ในการแสดงผล Virtual Tour & Virtual Event 360° 
 • บริการพัฒนาเว็ปไซต์เพื่อธุรกิจและองค์กร
 • บริการพัฒนาเว็ปไซต์ E-Commerce
 • บริการพัฒนาเว็ปไซต์แคมเปญร่วมสนุกกิจกรรมต่างๆ

รูปแบบการนำไปใช้ :

 • งานจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ แสดงผลบน Website ของหน่วยงานหรือองค์กร
 • งานแสดงสินค้า อีเวนท์ และเอนเตอร์เทนเมนต์
 • กิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการตลาด
 • ด้านการศึกษา สื่อการเรียนรู้
 • หน่วยงานและองค์กรต่างๆ
 • แคมเปญกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
Tags: No tags