woman-looking-back-while-flexing-abdominal-PAANKZB-1024x154422
About Us.
Innovative Solutions and Design​

บริษัท อินโนโพสิทีฟ เกิดจากความมุ่งมั่นและความสนใจที่มีต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้เห็นถึงโอกาสในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันมาใช้ในการพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้กับงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านงานออกแบบ รูปแบบการนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์งานจัดแสดง สื่อการเรียนการสอน

เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการอย่างครบวงจร และให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกมิติ พร้อมความใส่ใจในรายละเอียดของทุกขั้นตอน เพื่อส่งมอบผลงานที่ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยความเชื่อที่ว่าเทคโนโลยีและความสร้างสรรค์นั้น จะเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาและปรับตัวให้ก้าวทันต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังเช่นปัจจุบัน

“ Innovation is change that unlocks new value. ”

Jamie Notter

Our team

    ทีมงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ ถ่ายทำ พัฒนาระบบและแอปพลิเคชั่นเกิน 10 ปี ในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาบริการให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน มีผลงานในการออกแบบในรูปแบบต่างๆทั้งงาน 2D 3D สื่อประสัมพันธ์ Video Presentation,  MotionGraphic รวมทั้งถ่ายทำสื่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว 360 องศา และ พัฒนาแอปพลิเคชันที่หลากหลายตอบโจทย์ในแต่ละธุรกิจอินโนโพสิทีฟเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อศึกษาแนวทางและประเมินโอกาสสำหรับเพื่อนำเสนอแนวทางและโซลูชั่นที่มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานในแต่ละโครงการลูกค้าจึงสามารถวางใจได้ว่าจะได้รับบริการและผลงานที่ดีและมีคุณภาพในระดับมาตรฐาน

ไอเดีย

ประสบการณ์ที่หลากหลายจากกลุ่มลูกค้าในด้านต่างๆ จึงทำให้เราเกิดไอเดียในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาผสมผสานกับงานออกแบบให้เกิดความน่าสนใจ เพื่อสร้างความแตกต่างและแปลกใหม่ให้กับลูกค้ายิ่งขึ้น

นวัตกรรม

เราใช้เวลาศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ค้นคว้า พัฒนาและทดลองภายในทีมทั้งหมด จนเกิดเป็นสินค้าและงานบริการมากมาย ด้วยการผสมผสานระหว่าง ไอเดีย + งานออกแบบ + การพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน + และการสร้างฮาร์ดแวร์ มากมาย เช่น Vending Machine , Game Interactive , VR , Virtual Presenter ,  Hologram 3D เป็นต้น

การออกแบบ

เราไม่เพียงมีประสบการณ์และความชำนาญในเรื่องไอเดียและการพัฒนาระบบเท่านั้น แต่เรายังเน้นงานออกแบบให้ดูมีมิติและมีชีวิตในทุกองศา ด้วยทีมงานออกแบบทั้ง 2D 3D และการสร้าง Content 360 องศา ทั้งการขึ้น 3D หรือ ถ่ายทำแบบ 360 องศา ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ด้วยทีมงานของเราเอง


Innovation
is
combination of creativity and design.

OUR PARTNERS

นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับทีมงานในเครื่อที่มีประสบการณ์เฉพาะทางมากมาย ทั้งในด้าน ออกแบบ ถ่ายทำ การพัฒนาระบบ Virtual Tour & Virtual Event 360 และ การฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ และ Metaverse