3D Holographic & Mapping

3D Holographic & Mapping ให้บริการออกแบบและพัฒนา3D Holographic & การแสดงภาพเสมือนจริงแบบโฮโลแกรมสามมิติ และเทคโนโลยี Mapping การนำเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย ด้วยเทคนิคการฉายภาพจากโปรเจคเตอร์ลงที่วัตถุสร้างความน่าสนใจด้วยการจำลอง Content เคลื่อนไหวแบบสามมิติ (3D Animation) รูปแบบการนำไปใช้ : งานแสดงในพิพิธภัณฑ์, Exhibition, Art Gallery งานด้านการศึกษา สื่อการเรียนรู้ งานแสดงสินค้า อีเวนท์ และเอนเตอร์เทนเมนต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการตลาด

View Post