Application We-ieat

แอปพลิเคชันรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แอปพลิเคชันรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การพัฒนามีการออกแบบหน้าจอแสดงผลเป็นภาพ Graphic เคลื่อนไหวเพิ่มความน่าสนใจ มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน แสดงผลการวัดค่าแบบเกจ์วัด กราฟทำให้ดูค่าต่างๆได้ง่าย ได้แก่ คุณภาพอากาศ ค่ามลพิษ คุณภาพน้ำ ข้อมูลกากของเสีย ทิศทางลม

iOS Platform 

Android Platform 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *