Application We-ieat

Application We-ieat

แอปพลิเคชันรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แอปพลิเคชันรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การพัฒนามีการออกแบบหน้าจอแสดงผลเป็นภาพ Graphic เคลื่อนไหวเพิ่มความน่าสนใจ มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน แสดงผลการวัดค่าแบบเกจ์วัด กราฟทำให้ดูค่าต่างๆได้ง่าย ได้แก่ คุณภาพอากาศ ค่ามลพิษ คุณภาพน้ำ ข้อมูลกากของเสีย ทิศทางลม

  • แอปพลิเคชันรองรับการใช้งานทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
  • สามารถรองรับการทำงานได้หลากหลายอุปกรณ์ (Responsive design) ทั้งบน Smartphone และ Tablet
  • แอปพลิเคชันพัฒนาให้มีการเชื่อมต่อกับระบบข้อมูล (Data base) ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  • ออกแบบให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยำ

iOS Platform 

Android Platform