Motion Graphic

โรงพยาบาลบำรุงราฎร์

สื่อ Motion Graphic รูปแบบคลิปวีดิโอ 2D Animation ชุด การเฝ้าระวังลื่นตกหกล้ม และ ชุดวิธีป้องกันสมองเสื่อมของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และอธิบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยขณะรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล และวิธีการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคสมองเสื่อม ออกแบบกราฟฟิกบอกเล่าเรื่องราวข้อควรระวังต่างๆพร้อมเสียงบรรยายประกอบ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *