Projection Mapping Meiji

Milk museum by CP-Meiji

เทคโนโลยีการนำเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย ที่ใช้เทคนิคการฉายภาพจากโปรเจคเตอร์ลงที่วัตถุสร้างความน่าสนใจด้วยการจำลอง Content 3D Animation ที่นำเสนอมาสคอตสัญลักษณ์ประจำของ Milk Museum CP-Meiji ให้เคลื่อนไหวและดูเหมือนมีชีวิตในรูปแบบสามมิติ บรรยายต้อนรับการเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยการบรรยาย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและอังกฤษ 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *