Application EIC

Application EIC (Emergency incident command)

แอปพลิเคชันแจ้งเหตุเตือนภัย สำนักงานเทศบาลมาบตาพุด

แอปพลิเคชันแจ้งเหตุเตือนภัย และรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเทศบาลมาบตาพุด จ.ระยอง เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในเขตพื้นที่เทศบาลมาบตาพุด ให้ข้อมูลข่าวสารเฉพาะในพื้นที่ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันต่อสถานการณ์ มีจุดเด่น คือ การรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการลำดับเหตุการณ์ และมีข้อมูลสำคัญ การพยากรณ์อากาศแบบ Real-time โดยเชื่อมต่อจากระบบฐานข้อมูลส่วนกลางของเทศบาลที่รับผิดชอบพื้นที่โดยตรง มีออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน แสดงผลด้วยภาพกราฟฟฟิกเคลื่อนไหวเพิ่มความน่าสนใจ

iOS Platform

Android Platform

See our other portfolio

Other portfolio

Directory Plan 3D – RCAC 84

Application&Software

Directory Plan 3D

Application&Software

Application MTP-Port

Application&Software

Application AR Flashcard

Application&Software