VDO E-Learning อาชีวศึกษา

VDO E-Learning

สื่อการเรียนการสอนหุ่นยนต์พื้นฐาน

ผลิตวีดิโอสื่อการเรียนการสอนเรื่องวิศวกรรมหุ่นยนต์ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใช้เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ภายในของเครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-corp.go.th) สำหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ และผู้ที่สนใจในด้านหุ่นยนต์ได้เข้ามาศึกษา

See our other portfolio

Other portfolio

VDO Presentation Smart Park

Production